Ի՞նչ սովորեցնել երեխային՝ ապագայում հաջողության հասնելու համար

Ի՞նչ սովորեցնել երեխային՝ ապագայում հաջողության հասնելու համար

Ժամանակն է փոխել մոտեցումը: Սոցիոլոգները պնդում են, որ առաջիկա 10-15 տարում եղած մասնագիտությունների 20 տոկոսը կվերանան: Եվ նույնքան էլ նոր մասնագիտություններ ի հայտ կգան:

 McKinsey Global Institute-իփորձագետներըկարծումեն, որ 2030-ինաշխատանքայինշուկայիցկվերանան 375 միլիոնիցոչպակասաշխատատեղեր: Մարդկանցփոխարենռոբոտներըկաշխատեն: Նույնիսկծառայությունկա,  որնօգնումէհասկանալձերմասնագիոտթյունըռիսկայինխմբո՞ւմէ, թե՞ոչ: Բայցհիմախոսքըոչթեմեր, այլմերերեխաներիմասինէ, որոնցպատրաստումենքկյանքմտնել 20-րդդարիկանոններով, մինչդեռաշխարհըփոխվելէուշարունակումէփոխվել: Այսդեպքումի՞նչսովորեցնելերեխային:


Անգիրչանել

Մերհիշողությամբվաղուցպարտվելենքհամակարգչին:Դպրոցի 10 տարիներիընթացքումաշակերտիգլխումտեսականորենհնարավորէտեղավորելոչավելի, քան 1 ԳԲինֆորմացիա:

Համեմատությանհամարնշենք, որՄեծԲրիտանիայիարխիվը 70 ՏԲէկազմում:Հասկանալիէ, չէ՞, եթեառաջվապեսկարծումեք, որկարևորէերեխայիհիշողությանմեջդրոշմելօրինակ՝Թութանհամոնիկառավարմանտարիներըկամմեկայլպատմականիրողություն, իսկզբանեերեխանպարտվելէհամակարգչին: Սանշանակումէ, որնաիզուրժամանակուջանքէծախսելանպետքինֆորմացիայիվրա, մինչդեռնրահասակակիցմրցակիցներըմինոր, ավելիկարևորբանենհնարել:

Բացլինելնորիհամար

«Առաջին 20 տարինկրթություն, մնացած 40-50 տարինաշխատանք՝հիմնվածստացածգիտելիքիվրա» մոդելըհնացելէ:Հիմապետքէսովորելամբողջկարիերայիընթացքում: Սանշանակումէ, որամենակարևորհմտությունը, որերեխանպետքէվերցնիդպրոցից, սովորելուկարողություննուցանկություննէ: Դրահամարուսուցմանպրոցեսըպետքէայնպեսկազմակերպել, որայնծանրբեռչդառնադպրոցականիհամար: Պետքչէստիպողաբարսովորեցնել: Եթեհոգնելէ, թույլտվեքերեխայինհանգստանալ, մաթեմատիկանոչմիտեղչիփախչի: Իսկեթեհետաքրքրությունըերեխայինայլուղղությամբտանի, թողգնա:

Ջանքթափելնրավրա, ինչնիսկապեսհետաքրքիրէ

«Դրանովփողչեսաշխատի» արտահայտությունըհաճախկլսեքծնողներից:Նրանքավելիշուտերեխայինկուղղորդենիրավաբանական, բժշկական, կառավարմանկամծրագրավորմանբաժին, հույսով, որբախտըգուցեբերի, գլխավորպաշտոնզբաղեցնեն: Ծնողներինկարելիէհասկանալ, չէ՞որամբողջ 20-րդդարըպատրաստելէուղղահայացկարիերայի՝աշակերտիցաշխատող, աշխատողիցբաժնիղեկավար, բաժնիղեկավարիցշեֆ:

Աշխարհըփոխվելէ, հիմահորիզոնականկարիերանէառաջինպլանմղվում, երբդուոչթեվերևեսձգտում, այլանումեսայն, ինչդուրէգալիս:Ընթացքումկատարելագործվումես, օրօրիգերազանցումեսինքդքեզ: ԹողորքոհոբբինամբողջԵրկիրմոլորակումհետաքրքիրէմիայն 500 մարդու, ինտերնետիշնորհիվայդմարդիկկգտնենքեզ: Քոստեղծածըպահանջարկկունենա, գինըկբարձրանա, ևդուվարպետիանունկհանես: Ոչմիռոբոտչիկարողայնքանհոգիդնելօրինակ՝ձեռքիաշխատանքիմեջ, որքանմարդը:


Կարդացեքնաև․


Տեսնելհնարավորությունները

Հիմաայդքանէլկարևորչիթվումանմեղությունըմինչևամուսնությունպահելը, սերը՝մինչևմահ, ինչիմասիներազումէին 50-60 տարիկյանքիմիջինտևողությամբմարդիկ: 150 տարիկյանքիտևողությանպայմաններումայդգաղափարներըկկորչեն: Ինչի՞ցվերցրիք, որ 20 տարեկանումձեզհետաքրքիրմարդընույնքանհետաքրքիրկլինի 80 տարեկանում: Պատկերացնո՞ւմեքՋասթինԲիբերինսիրահարվածթոշակառուի:

Մերերեխաներիառջևկյանքիմեծժամանակահատվածկա:Արժե՞արտասվելառաջինանհաջողսիրոհամար, եթեառջևումնվազագույնը 100 տարիունեք, որիընթացքումտասնյականգամներկսիրահարվեք: Արժե՞անհանգստանալվատգրածքիմիայիստուգողականիհամար, եթեանհրաժեշտությանդեպքումայնկարողեքհինգանգամէլսովորել: Արժե՞ձեզանհաղոջողակհամարել, եթեչեքընդունվելբուհկամչեքստացելերազածաշխատանքը:

Անցյալիմարդուհամար, որիկարիերայիաճը 15-20 տարիէրտևում, երկուտարվաձգձգումըկրիտիկականժամկետէր:Ապագայիմարդուհամարայդերկուտարինհնարավորությունէ՝շուրջընայելուևնորհնարավորություններտեսնելու: Պետքչէխրվելգործիմեջ, որըչիստացվում: Ավելիլավէժամանակծախսեք՝փնտրելովայն, ինչիրոքձերնէ:

Կարողանալհամագործակցելայլմարդկանցհետ

Սաապագայիամենակարևորհմտություններիցմեկնէ, որըչիսովորեցնումժամանակակիցդպրոցը:Համագործակցություննայնէ, երբստուգողականաշխատանքըհանձնարարումենոչթեմեկաշակերտի, այլգիտելիքներիտարբերմակարդակունեցողերեխաներիխմբի. «Երեխաներ, դուք 20 րոպեժամանակունեք, որպեսզիմտածեքևմիասնականլուծումտաք»:

Կոմերցիոնընկերություններումաշխատակիցներիցյուրաքանչյուրիառաջմիևնույնխնդիրըչենդնում:Այնտեղխմբերենկազմվում, որոնքընդհանուրխնդիրենստանումևլուծումհամընդհանուրջանքերով՝յուրաքանչյուրնիրհնարավորությանսահմանում: Մեկնիդեանէտալիս, մյուսն՝արձանագրում, երրորդըքննադատումէ, չորրորդն՝իրագործում, հինգերորդըկարծեսոչինչչիանում, միայնթեյնէժամանակինբերում՝ապահովելովստեղծագործելուհամարանհրաժեշտմիջավայր:

Թիմումաշխատելուկարողությունը, ոչմիայնորպես «հարցլուծող»,այլևստեղծագործելուհամարհարմարմիջավայրստեղծող, գործընկերներինհոգեպեսաջակցող, 20-րդդարումկդառնաաշխատանքիընդունվելուառաջնայինպայմաններիցմեկը: Էմոցիոնալինտելեկտըկդառնահաջողությանառաջնայինգրավական:

LIFEHACKER

Գրել կարծիք