[ Tribute ] Նա, ով կապրի հավերժ. Մոնթե Մելքոնյան

November 26, 2016


  • Դժվար էր մեր ուղին, բայց նպատակը վեհ էր, իսկ դեպի վեհ նպատակ տանող ուղին հաղթանակ է:

  • Եթե կորցնենք Արցախը, մենք կշրջենք հայ ժողովրդի պատմության վերջին էջը: